Algemene Voorwaarden.


Gebruiker: Monique Tervoort van Tervoort Training & Coaching
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtgever: iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft
gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft
verklaard. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover door
gebruiker schriftelijk bevestigd.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met gebruiker, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.
3. Door met gebruiker een overeenkomst aan te gaan doet opdrachtgever afstand van eventueel
door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door
gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders
aangegeven.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker
zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Opdrachten aan bedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van de
tekst of het ontwerp, worden door of namens, in opdracht en voor rekening en risico van de
opdrachtgever verstrekt.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.
5. Bij afmelding van online-betaalde workshops of trainingen binnen 2 weken voor aanvang van de training,
wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding voor die tijd wordt een vergoeding van 25%  van de totale kosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 – Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is exclusief BTW.
4. Gebruiker is gerechtigd de verschuldigde kosten tussentijds te declareren.
5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het moment van
aanbieding en levering de tarieven zijn gestegen.
7. Gebruiker mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige
mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar
is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 8 – Betaling
1. Betaling dient direct via online betaling of te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De vorderingen van de
gebruiker op de opdrachtgever zijn ook onmiddellijk opeisbaar in geval van toepassing van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever.
4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde
bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

Artikel 9 – Naamsvermelding
1. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam te laten
vermelden in het colofon van een publicatie, of op een aankondiging of titelrol. Zonder
voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding
van gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als gebruiker dit nodig acht zal de
opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het
copyrightsymbool met de naam van gebruiker en het jaar van de eerste openbaarmaking.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen teksten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker. De
opdrachtgever krijgt van de gebruiker een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het
gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door gebruiker in de uitvoering van de
opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie
slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die
verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke werk. De hiervoor bedoelde
licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever
zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van de opdrachtgever in dier voege
overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de opdrachtgever te vereenzelvigen zijn. Gebruik
door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van gebruiker. Voor zover
gebruiker daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden
tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht
door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt. Is over de bestemming of oplage niets
vastgelegd, dan gelden het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Tervoort Training &
Coaching zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 – Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te
reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12 – Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht
op vergoeding van het positieve contractbelang, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever
alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder
voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te
verhalen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor opdrachtgever of
voor derden mocht ontstaan als gevolg van de uitvoering door gebruiker van de door hem met
opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
gelegen aan de zijde van gebruiker.
2. Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor fouten in het werk en/of het ontwerp, indien
de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Gebruiker kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De aansprakelijkheid van gebruiker voor de hiervoor genoemde schade is in ieder geval beperkt
tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van het declaratiebedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15 – Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn
van virussen en defecten.

Artikel 16 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te
wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is
de verplichtingen na te komen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om eenmalig te worden
gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit
de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij vaker of ander gebruik dan overeengekomen dient tussen de partijen een nieuwe
overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
4. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht.

Artikel 20 – Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te
leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 21 – Geschillen
1. De rechter in het arrondissement Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen aangaande de
totstandkoming, de uitleg of de uitvoering, alsook elk ander geschil in verband met de
overeenkomst, kennis te nemen.
2. Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder
nummer 37156035.